Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine F BiH br. 30/16, 63/19, 92/20), te na osnovu Rješenja Ministarstva br. UP-05-12-1-3381/21 od 29.09.2021.                   

Digital City d.o.o., Milana Preloga 2, 71000 Sarajevo dana 27.09.2021. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

DC Store nagrađuje“

 

Član 1.

NAZIV, ADRESA, SJEDIŠTE I POREZNI BROJ PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE

Digital City d.o.o.

Milana Preloga 2, Sarajevo

MBS: 65-01-0160-16

ID: 4202195300000

 

Član 2.

Svrha priređivanja nagradne igre

Svrha nagradne igre je promocija novootvorenog prodajnog mjesta DC Store i nagrađivanje kupaca.

 

Član 3.

Trajanje nagradne igre

nagradna igra će trajati od 5.10.2021. do 31.10.2021. godine.

 

Član 4.

Mjesto održavanja nagradne igre

Nagradna igra će se sprovoditi u Podružnici „DC Store“, Franca Lehara 2, Sarajevo, Alta Shopping Centar

 

Član 5.

Nagradni fond:

Za provođenje nagradne igre obezbijeđen je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 1521,00 KM

sa PDV-om i to isključivo za sljedeće nagrade:

 

Rb.

Opis nagrade

Jedinična vrijednost nagrade (KM) s PDV-om

Broj nagrada

Broj mjeseci trajanja nagradne igre

Ukupan broj nagrada

Ukupna vrijednost (KM) sa PDV-om

1

Xiaomi Mi 1S Električni romobil

792,00

1

1

1

792,00

2

Xiaomi Mi Smart Space Heater S

170,00

1

1

1

170,00

3

Mobitel Xiaomi Redmi 9A  

189,00

1

1

1

189,00

4

Xiaomi ruksak

40,00

3

1

3

120,00

5

Poklon bon u vrijednosti od 50 (KM) BAM

50,00

5

1

5

250,00

 

UKUPNO

 

                11                                      1.521,00

         

 

Član 6.

Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju fizička lica sa mjestom prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim uposlenika Digital City d.o.o., te članova njihovih užih porodica, koji za vrijeme trajanja nagradne igre u periodu od 05.10.2021. do 31.10.2021. u prodavnici DC Store, Franca Lehara 2, Sarajevo, Alta Shopping Centar, ostvare kupovinu. Kupci po primitku računa, popunjavaju letak za nagradnu igru upisujući ime i prezime, email, broj telefona, broj fiskalnog računa i vlastoručni potpis.

Učesnici su dužni sačuvati račune za odnosne kupovine, te iste po zahtjevu Priređivača predočiti ukoliko bude izvučen u nagradnom izvlačenju.

Sve nagrade su neprenosive i nije moguće iste zamijeniti za novac ili druge vrste nagrada. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa.

Priređivač nagradne igre se obavezuje da utvrdi poresku osnovicu i iznos poreza na

ostvareni dobitak, te isti uplati.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netačne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima.

 

Član 7.

Saglasnost učesnika

Učestvovanjem u nagradnoj igri, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača.

Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

 

Član 8.

Način izvlačenja i objavljivanja rezultata odnosno dobitnika nagrada

Nagradna izvlačenja će se obaviti metodom slučajnog odabira letaka u prisustvu komisije koja će sastaviti Zapisnik s podacima u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Nagradno izvlačenje će se obaviti 01.11.2021. u prostorijama priređivača nagradne igre.

Imena svih dobitnika nagrada biće objavljena na instagram profilu dcstore.ba, te na internet stranici DC Store: www.dcstore.ba.

 

Član 9.

Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika

Rok za podizanje nagrada je 30 dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u DC Store prodavnicu, te da predoči Priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac potvrde o uručenju nagrade. Priređivač ne snosi troškove putovanja i noćenja za dobitnike nagrada do lokacija preuzimanja istih.

 

Član 10.

Obavještavanje javnosti

O nagradnoj igri „otvorenje DC Store” javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja, kao i na web stranici DC Store. Informisanje javnosti podrazumijeva:

– obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre na www.dcstore.ba prije početka nagradne igre, obavještavanje javnosti o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre.

 

Član 11.

Rješavanje sporova

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre „otvaranje DC Store” rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Sarajevu.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju sa nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješten putem dnevne štampe i internet stranica www.dcstore.ba

 

Član 12.

Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstva, a vrijede do završetka nagradne igre.

Sarajevo, 27.09.2021.

Broj protokola:

01-09/2001                

 

Digital City d.o.o. Sarajevo

Benjamin Jukić, direktor